Privacyverklaring

De Lange Assurantiën

Privacyverklaring

1: Algemene informatie

Beste klant uw privacy is dan ook van essentieel belang voor ons.

Huidige privacy verklaring (hierna genoemd “Privacy Verklaring”) is onder meer van toepassing op (i) onze website  https://www.delange-assurantien.nl

Deze Privacy Verklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die de Lange Assurantiën verzamelt, alsook over de wijze waarop de Lange Assurantiën deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt.

De Lange Assurantiën wil benadrukken dat zij te allen tijde tracht te handelen in overeenstemming met de “Privacy Wetgeving” ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, (ii) de EU Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46. 

Het bezoeken van de Website, het beroep doen op de diensten van de Lange Assurantiën,  m.a.w. elke vorm van communicatie met de Lange Assurantiën impliceert uw uitdrukkelijke goedkeuring (door middel van mededeling van uw persoonsgegevens ) van de Privacy Verklaring en aldus van de manier waarop de Lange Assurantiën uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en verwerkt.

Gelieve deze Privacy Verklaring te lezen in samenhang met de legal disclaimer en cookie beleid van de Lange Assurantiën.

Soorten persoonsgegevens

De Lange Assurantiën kan volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken

 • Naam 
 • Voornaam 
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Emailadres
 • Telefoonnummer (vast en/of gsm)
 • Bankrekeningnummer
 • Klantnummer
 • Communicatievoorkeur
 • Geografische gegevens
 • Social media profiel
 • […]

De Lange Assurantiën verzamelt tevens automatisch anonieme informatie  betreffende het gebruik dat u maakt van de Website. Zo zal de Lange Assurantiën, bijvoorbeeld, automatisch loggen welke onderdelen u bezoekt van de Website, van welke webbrowser u gebruik maakt, welke website u bezocht wanneer u toegang kreeg tot de Website.

Wijze van verzameling persoonsgegevens

Deze persoonsgegevens worden verzameld bij of in het kader van:

 • Bezoek aan de Website
 • Bezoek aan de vestiging
 • Een samenwerking met de Lange Assurantiën
 • Communicatie/correspondentie met en uitgaande van de Lange Assurantiën

De door de Lange Assurantiën verzamelde persoonsgegevens worden aldus uitdrukkelijk en vrijwillig door u verstrekt. 

Het verstrekken van bepaalde persoonsgegevens is (soms) een voorwaarde om te kunnen genieten van bepaalde diensten (e.g. om toegang te krijgen tot bepaalde delen van de Website). Hierbij wordt aangegeven welke gegevens verplicht in te vullen zijn en welke optioneel zijn.

Gebruik persoonsgegevens

De Lange Assurantiën kan gebruik maken van uw persoonsgegevens voor volgende doeleinden: 

 • De opvolging na een meeting
 • De uitvoering van een overeenkomst met de Lange Assurantiën (incl. de opvolging daarvan)
 • Het beantwoorden van vragen (al dan niet gesteld via contactformulier)
 • De opvolging na bezoek van de website
 • Het optimaliseren van de kwaliteit, het beheer en de inhoud van de Website
 • Het verzenden van nieuwsbrieven
 • Administratieve doeleinden
 • Boekhoudkundige doeleinden

De verwerking vindt plaats op onderstaande rechtsgronden, naar gelang het geval:

 • U hebt toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor één of meer specifieke doeleinden
 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met de Lange Assurantiën of om op uw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de Lange Assurantiën rust
 • De verwerking is noodzakelijk om uw vitale belangen of die van een andere natuurlijke persoon te beschermen
 • De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang 
 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de Lange Assurantiën of van een derde, behalve wanneer uw belangen of grondrechten en uw fundamentele vrijheden die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen (met name wanneer u minderjarig bent)

Openbaarmaking persoonsgegevens aan derden

De Lange Assurantiën zal uw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij wanneer het noodzakelijk is in kader van de uitvoering van de overeenkomst en de optimalisering daarvan (zoals maar niet beperkt tot (de Lange Assurantiën). In dit kader zullen uw persoonsgegevens mogelijk openbaar gemaakt worden aan leveranciers waar wij mee samenwerken, afwerkers, financiële instellingen, cloud partner, dienstverleners, etc.

Indien het noodzakelijk is dat de Lange Assurantiën in dit kader uw persoonsgegevens openbaar maakt aan derden, is de betreffende derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacy Verklaring. 

Onverminderd voorgaande, is het evenwel mogelijk dat de Lange Assurantiën uw persoonsgegevens openbaar maakt:

 • Aan de bevoegde autoriteiten (i) wanneer de Lange Assurantiën hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en (ii) ter vrijwaring en verdediging van de rechten van de Lange Assurantiën.
 • Wanneer de Lange Assurantiën of nagenoeg al haar activa wordt overgenomen door een derde partij, in welk geval uw persoonsgegevens die Ipskamp Printing heeft verzameld, één van de overgedragen activa zal zijn.

In alle overige gevallen zal de Lange Assurantiën uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen, tenzij wanneer zij (i) hiervoor uw toestemming heeft bekomen en (ii) met de betreffende derde partij een dataverwerkingsovereenkomst heeft afgesloten, die de nodige garanties bevat betreffende confidentialiteit en privacy conforme behandeling van uw persoonsgegevens.

Grensoverschrijdende verwerking persoonsgegevens

Elke overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) aan een bestemmeling die zijn woonplaats of zetel heeft in een land dat niet valt onder een adequaatheidsbesluit uitgevaardigd door de Europese Commissie, zal worden beheerst door bepalingen van een data transfer agreement, die ofwel (i) de standaard contractuele clausules zoals bepaald in de ‘Beslissing van de Europese Commissie van 5 februari 2010 (Decision 2010/87/EC)’ zal bevatten, ofwel (ii) passende waarborgen bieden door enig ander mechanisme op grond van de Privacy Wetgeving of enige andere regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

Opslag persoonsgegevens  

Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is (i) door de wet of (ii) door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaart de Lange Assurantiën uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de doelen, zoals beschreven in deze Privacy Verklaring onder ‘III. Gebruik persoonsgegevens’.

Uw privacy rechten

In het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens, beschikt u over volgende privacy rechten:

 • Recht op inzage van uw persoonsgegevens;
 • Recht op rectificatie, vervolledigen of update van uw persoonsgegevens; 
 • Recht op schrapping van uw persoonsgegevens (‘right to be forgotten’) (de Lange Assurantiën  wijst u er in dit kader wel op dat bepaalde diensten niet meer toegankelijk zullen zijn of verstrekt kunnen worden, indien u bepaalde noodzakelijke persoonsgegevens schrapt of laat schrappen);
 • Recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens; 
 • Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;
 • Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wanneer u uw privacy rechten wenst uit te oefenen, gelieve dan contact op te nemen met info@willemdedalnge.com of het formulier voor de uitoefening van uw privacy rechten in te vullen en aan de Lange Assurantiën te bezorgen via e-mail of per post. Ter verificatie van uw identiteit zal identiteitskaart en/of aanmelding aan de receptie vereist worden.

U kan deze rechten in principe kosteloos uitoefenen via bovenvermeld formulier. Bovendien kunt u steeds via uw account uw persoonsgegevens die u diende mee te delen bij de aanmaak van uw account, verifiëren, updaten, en/of wijzigen. 

Beveiliging persoonsgegevens 

De Lange Assurantiën verbindt er zich toe om passende en redelijke fysieke, technologische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van (i) ongeoorloofde of onrechtmatige toegang tot uw persoonsgegevens, alsook (ii) verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens.

De Lange Assurantiën zal alle persoonsgegevens die zij heeft verzameld, bewaren [in de cloud, onsite, etc.].

Niettegenstaande het veiligheidsbeleid van de Lange Assurantiën, de controles die zij uitvoert en  de handelingen die zij stelt in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet noch enige methode van elektronische opslag is 100% veilig, zodat de Lange Assurantiën in dit kader geen absolute veiligheid kan garanderen. 

Update Privacy Verklaring

De Lange Assurantiën is gerechtigd om deze Privacy Verklaring te updaten door een nieuwe versie op de Website te plaatsen. Het is dit kader ten zeerste aangewezen om regelmatig de Websites en de betreffende pagina waarop de Privacy Verklaring wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u kennis hebt van enige wijzigingen.

Verwijzingen naar andere websites

De Website kan mogelijks hyperlinks bevatten naar andere websites. Wanneer u één van deze links aanklikt, gaat u mogelijks naar een andere website of internetbron die bewust of via cookies of andere technologieën informatie over u zou kunnen verzamelen. De Lange Assurantiën draagt geen enkele verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid of controlebevoegdheid over deze andere websites of internetbronnen, noch over hun inzameling, gebruik en verspreiding van uw persoonsgegevens. U dient zelf het privacy beleid van deze andere websites en internetbronnen na te kijken zodoende te kunnen oordelen of zij in overeenstemming met de Privacy Wetgeving handelen.

Contacteer De Lange Assurantiën

Indien u vragen heeft over de Privacy Verklaring of over de wijze waarop de Lange Assurantiën uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve ons te contacteren:

 • Via e-mail: Info@willemdelange.com
 • Via de post: Burgemeester van Veenlaan 294 7543 AE Enschede

Indien u ontevreden bent omtrent de manier waarop de Lange Assurantiën deze vragen of opmerkingen heeft behandeld of wanneer u enige klachten heeft over de manier waarop de Lange Assurantiën uw gegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, kan u een klacht indienen bij de Privacy Commissie.

2: Cookie beleid

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens een bezoek aan een website op de computer of ander toestel worden opgeslagen. Cookies worden meestal gebruikt om websites optimaal te laten functioneren, om de handelingen van de bezoekers van de website bij te houden, om login gegevens te bewaren, enz. Er zijn verschillende soorten cookies die onderscheiden kunnen worden naar gelang hun oorsprong, functie en levensduur. Meer informatie over de soorten cookies kan u vinden op www.allaboutcookies.org.

Waarvoor worden cookies gebruikt?

De Lange Assurantiën gebruikt cookies om:

 • het gebruik en de functionaliteiten van haar website te verbeteren;
 • te analyseren hoe gebruikers gebruik maken van de website en om statistieken op te stellen;

Welke soorten cookies gebruiken we?

Noodzakelijke cookies stellen gebruikers in staat om door een website te navigeren en de functies van de website te gebruiken.

Performance cookies verzamelen gegevens over het gebruik van een website zoals het aantal bezoekers, de tijd die bezoekers doorbrengen op een webpagina en foutmeldingen. We gebruiken o.m. Google Analytics (zorgt voor het verzamelen van anonieme gegevens over het gebruik van onze website en het opstellen van bezoekersstatistieken – Hoe Google gegevens gebruikt wanneer u sites of apps van onze partners gebruikt ). De verkregen informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Hiervoor hebben wij met Google een bewerkersovereenkomst gesloten. Er wordt geen gebruik gemaakt van ‘gegevens delen’ met Google. Ook niet voor andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Functionele cookies verhogen de gebruiksvriendelijkheid van een website door uw keuzes te herinneren (bv. taalvoorkeuren, regio, login).

Hoe kan u uw cookies beheren?

Dankzij reclame kunt u de meeste websites gratis bezoeken. Hierdoor zijn de advertenties beter afgestemd op uw interesses. Als u de cookies uitzet krijgt u nog altijd reclame te zien, alleen is deze niet meer afgestemd op uw voorkeuren. Bovendien moet u eventuele inloggegevens (paswoord, username) elke keer opnieuw intikken als u de cookies die uw voorkeuren onthouden uitschakelt.

De meeste browsers aanvaarden automatisch cookies. U kan uw browser zo instellen dat u gewaarschuwd wordt vooraleer een cookie wordt geplaatst of zodat cookies geweigerd worden. Meer informatie over hoe u uw browser kan instellen, vindt u via de ‘Help’-knop op uw browser of via de volgende links:

Als u verschillende toestellen gebruikt om deze website te bezoeken, dient u ervoor te zorgen dat uw cookievoorkeur is ingesteld op de browser van elk toestel. Meer informatie over het beheren van cookies kan u vinden op http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/. Daarnaast kan u op volgende sites kiezen van welke bedrijven u geen cookies meer wenst te ontvangen: http://www.aboutads.info/choices/#completed en http://www.youronlinechoices.com/.